Legionellabeheer


De Legionella module voor het Gebouwdossier maakt het voor eigenaren, beheerders en gebruikers eenvoudig mogelijk om de juiste en actuele documenten, zoals logboeken, voorschriften, instructies en tekeningen, in een beveiligde internet- of intranet- omgeving te raadplegen en de logboekbladen in te vullen.

Procesbewaking

De medewerker of instantie die belast is met de controles kan het logboek vanaf iedere computer invullen. De eigenaar van de waterinstallatie kan vervolgens op zeer efficiƫnte wijze het proces (laten) controleren en bewaken. Daarnaast wordt de beheerder automatisch attent gemaakt op te ondernemen beheersmaatregelen. Kortom: Een uiterst effectief middel om aantoonbaar aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dossierbeheer

Voor het opzetten en beheren van een Legionella Dossier kunnen wij u van dienst zijn. Met name het actueel houden van revisietekeningen vereist specialistische inzet. Door hiervoor een vaste partner in te schakelen worden u veel zorgen uit handen genomen.

Risico-analyse en beheersplan

Voor het maken van een risico-analyse of beheersplan hebben wij gespecialiseerde medewerkers. Tevens kunnen wij de begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden aan het waterleidingnet verzorgen.

Drinkwaterbesluit

Sinds 1 juli 2011 is het nieuwe Drinkwaterbesluit van kracht. Volgens dit nieuwe besluit zijn eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties op risicovolle locaties verplicht, conform hoofdstuk 4, een risicoanalyse uit te laten voeren door een daarvoor op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Risico-locaties zoals genoemd in artikel 35 "Reikwijdte" zijn:

  • ziekenhuizen, AWBZ-verblijfsinstellingen
  • hotels, motels, pensions, kampeerboerderijen, groeps-accommodaties, bungalowparken, conferentie-oorden
  • gebouwen met een celfunctie en opvangcentra asielzoekers
  • badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens
  • trucstops, bezinestations en wegrestaurants

Voor overige locaties is de algemene zorgplicht van toepassing zoals vermeld in de Drinkwaterwet artikel 26, 30 en 31.

Legionellapreventie

Legionellapreventie begint met het maken van een risico-analyse en een beheersplan. Op basis van de risico-analyse kan worden besloten om de installatie aan te passen. Vervolgens dient met regelmaat de installatie te worden gecontroleerd. De controles dienen te worden vastgelegd in een logboek. Eigenaren van de collectieve drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor installatie-aanpassingen en beheersmaatregelen.

Water zonder legionella